Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Microsoft – 16,8MB – Freeware –
ra khỏi 9 phiếu
You can use Debugging Tools for Windows to debug drivers, applications, and services on systems that are running Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, or Windows Server 2008. You can also use Debugging Tools for Windows to debug the operating system itself. Versions of the Debugging Tools for Windows package are available for 32-bit x86, native Intel Itanium, and native x64 platforms.

The latest release of Debugging Tools for Windows is available for download (see the Using Debugging Tools for Windows section on this page). You can also install the package from the Windows Driver Kit (WDK), the Platform SDK, or a Customer Support Diagnostics CD.

Tổng quan

Debugging Tools for Windows (x86) là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Debugging Tools for Windows (x86) là 6.12.2.633, phát hành vào ngày 06/12/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 6.12.2.633, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

Debugging Tools for Windows (x86) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,8MB.

Người sử dụng của Debugging Tools for Windows (x86) đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Debugging Tools for Windows (x86)!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có Debugging Tools for Windows (x86) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản